Методична робота


«Використання ІКТ на уроках в початковій школі як засіб підвищення якості навчання»

За останні 10 років відбулася корінна зміна ролі і місця персональних комп'ютерів і інформаційних технологій у житті суспільства. З предмета про-фесійної діяльності досить вузького кола фахівців в області точних наук вони перетворилися в інструмент, який використовується у всіх галузях сучасного виробництва, у побуті і суспільному житті. Володіння інформа-ційними технологіями ставиться в сучасному світі в один ряд з такими якостями, як уміння читати і писати. Людина, яка вміло, ефективно володіє технологіями та інформацією, має інший, новий стиль мислення, принципово інакше підходить до оцінювання  проблем, до організації своєї діяльності.
Як показує практика, без нових інформаційних технологій вже неможливо уявити сучасну школу. З'являються необмежені можливості для індивідуалізації  і диференціації навчального процесу, переорієнтування його на розвиток мислення, уяви як основних процесів, необхідних для успішного навчання. І, нарешті, забезпечується ефективна організація пізнавальної діяльності учнів. Об'єднання в комп'ютер текстової, графічної, аудіо-відео-інформації, анімації різко підвищує якість навчальної інформації  і успішність їх навчання.
 Інтенсивне проникнення в освітній простір інформаційно-комуні-каційних технологій викликали в початковій освіті появу не тільки пози-тивних тенденцій, пов’язаних насамперед з розширенням горизонтів її доступності, а й нових суперечностей і ризиків, викликаних стрімким поширенням інформації. Але і в сучасному технологічному суспільстві, на мою думку, учитель початкових класів повинен слідувати ідеї В. О. Сухомлинського: «Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості». Отже, сьогодні важливого значення набуває впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-ви-ховний процес.
Що ж таке ІКТ?  «Інформаційні та комунікаційні технології – це су-купність методів, пристроїв і виробничих процесів, використовуваних суспільством для збору, зберігання, обробки і розповсюдження інформації». Головним у роботі вчителя стає розуміння ролі застосування ІКТ у нав-чальній діяльності. Інформаційні технології дають унікальну  можливість розвиватися не тільки учневі , але й учителеві.
Використання комп'ютерних технологій –необхідність, що диктується сьогоднішнім рівнем розвитку освіти. Переваги використання ІКТ можна звести до двох груп: технічних і дидактичних. Технічними перевагами є швидкість, маневреність, оперативність, можливість перегляду і прослухо-вування фрагментів і інші мультимедійні функції. Дидактичні переваги інтерактивних уроків – створення ефекту присутності ("Я це бачив!"), в учнів з'являється відчуття достовірності, реальності подій, інтерес, бажання дізна-тися і побачити більше.
Зараз усім зрозуміло, що комп'ютер не зможе замінити живого вчителя. Зате допоможе полегшити його працю, зацікавити дітей, забезпечити більш наочне, нове сприйняття матеріалу. Тому я обрала тему самоосвіти «Вико-ристання ІКТ на уроках в початковій школі як засіб підвищення якості навчання». Я освоїла програму PowerPoint, вивчила літературу по цій темі і стала використовувати ІКТ на своїх уроках.
         Використання ІКТ у навчальному процесі дозволяє: 
• посилити освітні ефекти;
 
• підвищити якість засвоєння матеріалу;
 
• побудувати індивідуальні освітні траєкторії учнів;
 
• здійснити диференційований підхід до учнів з різним рівнем готовності до навчання;
 
• організувати одночасно дітей, що володіють різними здібностями і можли-востями.
Впровадження ІКТ в практику роботи вчителя початкових класів здійснюється за такими напрямами:
            1. Створення презентацій до уроків.
            2. Робота з ресурсами Інтернет.
            3. Використання готових навчальних програм.
            4. Розробка та використання власних авторських програм.
         Підготовка подібних уроків вимагає ще більш ретельної підготовки, ніж у звичайному режимі. Урок, що включає слайди презентації, дані електронної енциклопедії викликають у дітей емоційний відгук, в тому числі і самих інфантильних або розосереджених. Екран притягує увагу, якого ми часом не можемо домогтися при фронтальній роботі з класом.
         Спектр використання ІКТ в освітньому процесі досить широкий. Однак, працюючи з дітьми молодшого шкільного віку, ми повинні пам'ятати заповідь «НЕ НАШКОДЬ!» 
         Грамотне використання можливостей сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє:
·        Зростання позитивної мотивації на уроках із застосуванням ІКТ;
·        Підвищення ефективності навчального процесу за рахунок високого ступеня наочності; 
·        Підвищення продуктивності навчально-виховного процесу;
·        Розвитку навичок самоосвіти і самоконтролю у молодших школярів;
·        Підвищення активності та ініціативності молодших школярів на уроці,
·        Підвищення рівня комфортності навчання.
          Дослідження вчених і педагогів-практиків (Л. Масол, І. Красильникова, І. Гудчина, Р. Петеліна, С. Полозова, В. Едігей, В. Скворцова) переконливо свідчать про те, що використання ІКТ під час навчально-виховного процесу має такі основні переваги: здійснюється диференціація навчального процесу; розширюється контроль за навчальною діяльністю учнів і забезпечується на цій основі зворотний зв’язок; створюються умови для підвищення рівня зацікавленості учнів у навчальній діяльності завдяки внесенню елементів новизни.


Як показує практика, без нових інформаційних технологій вже неможливо уявити сучасну школу. Уроки з використанням ІКТ стають звичними для учнів початкової школи, а для вчителів стають нормою роботи – це, на мій погляд, є одним з важливих результатів інноваційної роботи в практиці роботи вчителя початкових класів.

Немає коментарів:

Дописати коментар